Přeskočit na Obsah

Právní ujednání

Přečtěte si prosím pozorně níže uvedené sdělení, které se vztahuje na tuto stránku a na veškerý materiál, který stránka obsahuje.

Režim právní ochrany dat na našich českých webových stránkách

Přístup na tuto webovou stránku společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem v ulici Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 2196 je povolen výhradně v souladu s níže uvedenými podmínkami a zákony České republiky. Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy.

Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby žijící v České republice a informace týkající se výrobků, služeb a reklamních akcí se týkají této země. Neposkytuje se žádné prohlášení či záruka, že materiály obsažené na těchto stránkách jsou vhodné či relevantní pro jakoukoliv jinou zemi, nebo že jsou v takové zemi k dispozici. Lidem žijícím v jiných zemí doporučujeme navštívit stránky společnosti Unilever PLC

Autorská práva

Stránka společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., je chráněna autorským právem. Všechna autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví spojená s veškerými texty, obrazovými a zvukovými materiály, softwarem a jiným materiálem na této stránce jsou vlastnictvím UNILEVER ČR, spol. s r.o., nebo jiných členů mezinárodní skupiny Unilever nebo jsou tyto materiály uvedeny na základě povolení příslušného majitele.

Máte povolení prohlížet si tuto stránku UNILEVER ČR, spol. s r.o., a reprodukovat její části prostřednictvím tisku, stahování na disk a distribuce jiným osobám, vždy však pouze pro nekomerční, informační a osobní účely. Žádnou reprodukovanou část této stránky nelze prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku ani ji nelze upravovat nebo začleňovat do jiného díla, publikace nebo stránky, ať už v tištěné podobě nebo v elektronickém formátu, včetně zveřejňovaní na jiné webové stránce.

Všechny Vámi vytvořené kopie musí obsahovat následující prohlášení o autorských právech: Copyright © Unilever. Všechna práva jsou vyhrazena. Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., neuděluje žádnou jinou licenci nebo právo ve vztahu k této stránce. Bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno:

  1. webové stránky, respektive kteroukoli jejich část (či kopii) nebo na nich uvedené značky používat k obchodním účelům; a
  2. měnit webové stránky (nebo kteroukoli jejich část) nebo je vložit do jiného díla (např. tištěného dokumentu, blogu nebo webových stránek třetích stran).

Obchodní značky

Všechny obchodní značky (výrobní značky, loga, tvary lahví atd.) zobrazené na této stránce jsou buď vlastněné společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., nebo jinými členy mezinárodní skupiny Unilever nebo jimi použité v licenci.

Dostupnost produktů

Může se stát, že produkty a služby mezinárodní skupiny Unilever, které jsou zařazeny na této stránce UNILEVER ČR, spol. s r.o., nejsou v České republice distribuovány. Odkaz na výrobek nebo službu na webu nepředstavuje nabídku na prodej nebo dodávku tohoto výrobku nebo služby.

UNILEVER ČR, spol. s r.o., sám přímo neprodává spotřebitelům výrobky ani služby. Spotřebitelé si mohou Unilever výrobky zakoupit i maloobchodních prodejců.

Obsah stránky

Informace na této stránce byly zařazeny v dobré víře, ale slouží pouze pro všeobecné informační účely. Nelze se na ně spoléhat pro žádné konkrétní účely a společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., neposkytuje žádnou záruku ohledně jejich přesnosti a úplnosti.

Žádné informace na této stránce neznamenají výzvu k investici do některého z členů mezinárodní skupiny Unilever.

Ani UNILEVER ČR, spol. s r.o., ani žádní členové mezinárodní skupiny Unilever nebo jejich zaměstnanci či zástupci neponesou odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo výdaje (včetně, kromě jiného, ušlého zisku a nepřímé, náhodné nebo následné ztráty) vzniklé v důsledku přístupu na tuto stránku nebo její používání.

UNILEVER ČR, spol. s r.o., si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení jakékoli změny nebo opravy na této stránce, kdykoli to uzná za vhodné.

Odkazy na jiné stránky

Tato stránka může obsahovat odkazy (tzv. hyperlinks nebo links), které umožňují automatické spojení s jinými internetovými stránkami, které jsou vlastněny a spravovány třetími stranami.

UNILEVER ČR, spol. s r.o., pouze umožňuje přístup na tyto odkazované stránky, avšak ani UNILEVER ČR, spol. s r.o., ani žádní členové mezinárodní skupiny Unilever nebo jejich zaměstnanci či zástupci nenesou jakoukoli odpovědnost za tyto jiné stránky nebo za informace, které jsou v nich obsaženy a které nebyly ověřeny nebo schváleny ze strany UNILEVER ČR, spol. s r.o., nebo kteréhokoli člena mezinárodní skupiny Unilever nebo jejich zaměstnanců či zástupců.

Chcete-li se vrátit na tuto stránku, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko/šipku „zpět“ nebo vepsáním doménové adresy této stránky.

Osobní údaje

Unilever se zavazuje chránit vaše soukromí a zajistit ochranu vašich osobních údajů. Veškeré informace ohledně osobní údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek najdete v dokumentu Oznámení o ochraně osobních údajů, které jsou dostupné na těchto webových stránkách. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké druhy informací shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme.

Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek je:
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. 2196
Sídlo: Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 – Libeň IČ: 18627781
(dále jen "Unilever").

Změny v právních ujednáních

Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., si vyhrazuje právo měnit na základě vlastního uvážení tato právní ujednání, vždy však o tom uživatele této stránky na tomto místě informuje.

Zpět nahoru