Podnikáme udržitelně a motivujeme ostatní ke shodnému přístupu

Před deseti lety jsme se vydali na ambiciózní cestu nejudržitelnějšího podnikání. Chceme dokázat, že k růstu byznysu nemusí docházet na úkor lidí a planety. Chceme také ukázat, že podnikání může být opravdu nástrojem dobra skrze konkrétní činy, nejen slova.

Za uplynulou dekádu se nám spoustu z našich cílů podařilo dotáhnout do zdárného konce, některých jsme naopak nedosáhli. A právě to bychom nyní rádi sdíleli se světem – na co by si jiní měli dát na této cestě pozor, čím by se mohli inspirovat a co si z této cesty odnášíme my – do nové, ještě ambicióznější strategie.

Ohlédnutí za dekádou průkopnictví v udržitelnosti

V roce 2010 jsme představili Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP). Od té doby jsme začali vytvářet novou realitu. V době, kdy většina společnosti nahlížela na udržitelnost a podnikání jako na dva protiklady, jsme představili plán, který je spojoval. Nešlo o plán udržitelnosti na úkor podnikání, ale o plán, který nás měl dovést k růstu a prosperitě, které jsou postavené na udržitelnosti.

Představení USLP předcházelo mnoho měsíců příprav a výzkumů. Zabývali jsme se každým aspektem našeho hodnotového řetězce a plán jsme poté sestavili tak, aby úzce souvisel s globálními Cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Potřeba změny přístupu ke klimatu. Rovnost mužů a žen. Zdraví a správná výživa pro miliardy lidí. Respekt k našemu životnímu prostředí. Férovější a prosperující svět. Právě na těchto Cílech udržitelného rozvoje OSN jsme postavili nejvíce široké spektrum udržitelných firemních cílů, jaké si kdy společnost naší velikost nastavila.

Nyní vidíme výsledky naší usilovné práce. Společným úsilím jsme opravdu dokázali změnit svět kolem nás – posílili jsme postavení žen, chráníme lesy, zlepšujeme zdraví lidí po celém světě a podporujeme udržitelné zemědělství. To všechno navíc přineslo prosperitu a růst i naší společnosti.

Ačkoliv jsme dosáhli mnoha cílů, které jsme si určili, máme stále ještě spoustu práce před sebou. Nedokázali jsme dotáhnout do konce všechny naše plány. Nesplnili jsme všechny naše cíle. A tak jsme se museli poučit z vlastních chyb, abychom v naší snaze mohli dále pokračovat. A nyní bychom tyto poznatky chtěli sdílet s vámi.

Jak se nám vedlo?

Po deseti letech usilovné práce na cílech USLP můžeme vidět, čeho jsme dosáhli.

Unilever plán udržitelného rozvoje

USLP nám pomáhá snižovat dopad na životní prostředí a zvyšovat pozitivní vliv na společnost při neustálém růstu našeho podnikání.

Plán je postavený na třech hlavních pilířích, které sdružují devět závazků s menšími cíli, které se týkají naší činnosti napříč celým hodnotovým řetězcem. První pilíř se zabývá sociálními problémy, druhý se zaměřuje na životní prostředí a třetí na oblast ekonomiky. Právě na tyto oblasti může mít naše firma díky povaze svého podnikání největší vliv. A právě na ně se budeme i nadále zaměřovat, i nadále budeme podporovat SDGs a i nadále budeme pečovat o naše partnery, bez kterých bychom tuto cestu nikdy neuskutečnili.

Máme tři velké cíle

Vylepšení zdraví
a duševní pohody
pro více než

1 miliardu lidí

Do roku 2020 pomůžeme více než miliardě lidí se správnými kroky k lepšímu zdraví a dušení pohodě.

UN Sustainability Development Plan

Podnikáme kroky pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN


Do roku 2020 pomůžeme více než miliardě lidí zlepšit jejich zdraví a hygienu. Tím dopomůžeme ke snížení četnosti života ohrožujících nemocí, jako jsou například střevní onemocnění.

Koncem roku 2019 jsme prostřednictvím našich programů, které se touto tématikou zabývají, oslovili až 1,3 miliardy lidí.

 • Snížení výskytu střevních a dýchacích onemocnění díky lepší hygieně

 • Poskytnutí zdravotně nezávadné pitné vody†

 • Lepší zpřístupnění sanitačních zařízení

 • Zlepšení ústní hygieny

 • Zvyšování sebevědomí

 • Pomoc s péčí o pokožku

Zjistěte více informací ohledně zdraví a hygieny

Nadále budeme pracovat na zlepšení chuti a výživové hodnoty všech našich produktů. Již nyní většina našich produktů splňuje, či dokonce převyšuje národní výživová doporučení. Tím však naše závazky nekončí: do roku 2020 chceme zdvojnásobit část našeho portfolia, které splňuje nejvyšší výživové standardy na základě mezinárodně uznávaných výživových doporučení. Tím dopomůžeme miliónům lidí ke kvalitnější a vyváženější stravě.

V roce 2019 dosáhlo nejvyšších výživových standardů 56 %† produktů z našeho portfolia.

 • Snížení obsahu soli
Nasycené tuky:
 • Snížení množství nasycených tuků

 • Zvýšení množství esenciálních mastných kyselin

 • Snížení podílu nasycených tuků v dalších produktech

 • Odstranění transmastných kyselin
 • Snížení cukru
Snížení kalorií:
 • V dětských zmrzlinách
 • V dalších zmrzlinářských produktech
 • Poskytování výživových údajů

Zjistěte více informací ohledně vylepšování výživy

Snížení
dopadu na
životní prostředí

o polovinu

Naším cílem je do roku 2030 snížit naši environmentální stopu z výroby a užívání našich produktů na polovinu, a přitom současně rozvíjet náš byznys.*

UN Sustainability Development Plan

Podnikáme kroky pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN

Životní cyklus našich produktů:

Do roku 2030 snížíme podíl skleníkových plynů (GHG) odvíjejících se od našich produktů napříč jejich životním cyklem o polovinu.

Od roku 2010 se náš dopad na změnu produkování skleníkových plynů zvýšil v přepočtu na jednoho spotřebitele přibližně o 2 %†.*

Naše výroba:

Do roku 2020 budou emise CO2 z energie z našich závodů na úrovni nebo pod úrovní z roku 2008, a to navzdory výrazně větším objemům.

CO2 z energie na jednu tunu výroby jsme oproti roku 2008 snížili o 65 %†.

Dosažení pozitivní uhlíkové bilance ve výrobě:
 • Získávání veškeré energie udržitelným způsobem

 • Získávání rozvodné elektřiny udržitelným způsobem

 • Eliminace využívání uhlí v energetickém mixu

 • Zprostředkování přebytkové energie komunitám

Snížení skleníkových plynů při praní oblečení:
 • Reformulace složení
 • Snížení skleníkových plynů z dopravy

 • Snížení skleníkových plynů z chlazení a mrazení
 • Snížení spotřeby energie v našich kancelářích
 • Omezení cestování zaměstnanců
Zjistěte více informací ohledně skleníkových plynů

Používání našich produktů:

Do roku 2020 snížíme spotřebu vody spojenou s používám našich výrobků spotřebiteli o polovinu.+

Díky naší snaze o změnu přístupu k vodě jsme od roku 2010 dosáhli o 1 %† vyššího dopadu v přepočtu na jednoho zákazníka.*

Naše výroba:

Do roku 2020 bude spotřeba vody v rámci naší globální sítě výrobních závodů na úrovni z roku 2008 nebo pod ní, a to navzdory výrazně vyšším objemům.

47%† snížení spotřeby vody na jednu tunu výroby od roku 2008.

Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu:
 • Produkty, které při použití vyžadují menší množství vody

 • Snížení množství využívané vody v zemědělství

Zjistěte více informací ohledně skleníkových plynů

Naše produkty:

Do roku 2020 snížíme množství odpadů souvisejících s likvidací našich produktů na polovinu.

Náš dopad na množství odpadu se od roku 2010 snížil o přibližně 32 % na jednoho zákazníka*

Naše výroba:

Do roku 2020 bude celkové množství odpadu určeného k likvidaci na úrovni z roku 2008 nebo pod ní, a to navzdory výrazně vyšším objemům.

96%† snížení celkového množství odpadu na jednu tunu výroby oproti roku 2008.

Snižování množství odpadu z výroby:
 • Nulové množství nebezpečného odpadu ukládaného na skládky
 • Znovupoužitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné plastové obalové materiály

 • Snížení produkce obalových materiálů

Recyklované obalové materiály:
 • Zvýšení míry recyklace a obnovy

 • Zvýšení recyklovatelného obsahu

 • Vyřešení problému s odpadem v podobě sáčků

 • Odstranění PVC

Snížení množství odpadu v kancelářích:
 • Recyklace, opětovné používání a opětovné získávání

 • Snížení spotřeby papíru

 • Odstranění papíru v procesech

Zjistěte více informací ohledně odpadu a obalů

Do roku 2020 budeme získávat 100 % našich zemědělských surovin trvale udržitelným způsobem.

Koncem roku 2019 bylo udržitelným způsobem získáváno 62 %† zemědělských surovin.

 • Udržitelný palmový olej

 • Papír a karton

 • Sójové lusky a sójový olej

 • Čaj

 • Ovoce

 • Zelenina

 • Kakao

 • Cukr

 • Slunečnicový olej

 • Řepkový olej

 • Mléčné výrobky

 • Ben & Jerry’s s fairtrade původem

 • Bezklecová vejce

 • Zvýšení množství získaného udržitelného materiálu do kanceláří

Zjistěte více informací ohledně udržitelného získávání surovin

Zlepšení
životní úrovně

milionů lidí

Zatímco bude náš byznys růst, zvýšíme do roku 2020 životní úroveň milionů lidí.

UN Sustainability Development Plan

Podnikáme kroky pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN


Do roku 2020 zvýšíme podporu lidských práv napříč našimi závody a širším výrobně-dodavatelským řetězcem.

Přes 70 % našich strategických dodavatelů splňuje povinná kritéria naší směrnice týkající se odpovědného zajišťování zdrojů (Responsible Sourcing Policy).


Pokračovali jsme také v ukotvení lidských práv, přičemž jsme se soustředili na 8 nejdůležitějších výzev vyplývajících z našeho reportu lidských práv (Human Rights Report).


Dle ukazatele „Total Recordable Frequency Rate“ se navíc naše celková hodnota bezpečnosti vylepšila na hodnotu 0,76*† na milion odpracovaných hodin.

 • Zavedení zásad OSN pro obchodování a lidská práva (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)†

 • Získávání zdrojů na 100 % v souladu s naší politikou odpovědného zajišťování zdrojů (Responsible Sourcing Policy)

 • Vytvoření rámce pro spravedlivé odměňování

 • Zlepšení zdraví, výživy a duševní pohody zaměstnanců

 • Snížení počtu zranění a úrazů na pracovišti†

Zjistěte více informací o spravedlnosti na pracovišti

Do roku 2020 posílíme postavení 5 milionů žen.

2,34 milionů† žen získalo přístup k iniciativám, jež usilují o zvýšení povědomí o jejich bezpečnosti, rozvoji schopností a rozšíření příležitostí, které se jim nabízejí.

 • Vybudování genderově vyvážené organizace se zaměřením na management†

 • Podpora bezpečnosti žen v komunitách, kde působíme

 • Zlepšení dostupnosti školení a získávání dovedností

 • Rozšíření příležitostí v našem hodnotovém řetězci

Zjistěte více informací ohledně příležitostí pro ženy

Do roku 2020 budeme mít pozitivní vliv na životy 5,5 milionů lidí.

793 000† drobných zemědělců a farmářů a 1,81 milióou† maloobchodníků získalo přístup k iniciativám ke zlepšení zemědělských dovedností a navýšení příjmů

 • Zlepšení životních podmínek drobných zemědělců†

 • Zvýšení příjmů maloobchodníků

Zjistěte více informací ohledně inkluzivního podnikání
Key
 • Dosaženo

  This is the number of targets we have achieved

 • Naplánováno

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Není v plánu

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Z cíle splněno

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

*Naše environmentální cíle jsou vyjádřeny na základě „užívání spotřebitelem“. To představuje jedno použití, část nebo porci produktu.

+V sedmi zemích s nedostatkem vody je zastoupena přibližně polovina světové populace.

Zajištěno společností PricewaterhouseCoopers (PwC). Prohlédněte si nezávislou garanci a naše metriky.

Další kroky vedené naší strategií Compass

USLP byl plán nastavený na deset let, rokem 2020 tak končí. Byl to také plán, který nám otevřel brány do nového světa podnikání. Jeho pomocí jsme ukázali, že udržitelnost a podnikání mohou jít ruku v ruce a vzájemně se podporovat. Díky němu jsme se mnohému naučili, a tak posunuli naše podnikání do nových rozměrů. Proto by byla škoda v této cestě nepokračovat.

Ještě dále. Za ještě smělejšími a ambicióznějšími cíli.

Po dekádě, která se odvíjela od USLP, jsme si více než kdy jindy jistí, že tento směr je správný. Pro nás i pro celý svět. Jsme vybaveni zkušenostmi získanými z naší cesty definované USLP a jsme odhodláni pokračovat ve vytváření nového, lepšího světa podnikání, který budou tvořit společně dodavatelé, spotřebitelé i zákazníci.

Jak toho dosáhneme?

Věříme, že takové podnikání musí být poháněno posláním a musí se odvíjet od našich očekávání od budoucnosti – což by nešlo bez našich úžasných zaměstnanců, kteří podávají mimořádné výkony.

Naše nová, jednoduchá, udržitelná strategie bude všechny tyto tři pilíře sdružovat:

Značky s posláním vzkvétají

Společnosti s posláním mají budoucnost

Lidé s posláním prosperují

Těšíme se, až s vámi budeme sdílet naši cestu ve jménu nové strategie.

Využijme naše podnikání k tomu, abychom vytvořili svět, který si všichni přejeme. A způsob podnikání, na který může být hrdý celý svět.