Udržitelnost

Společně jsme schopni změnit způsob, jakým svět podniká

Zjistěte, co nás žene kupředu a kam směřujeme

Společnost Unilever má od svého vzniku před 120 lety udržitelnost ve svém srdci. V současnosti je naše poslání jednoduché, ale jasné – udělat z udržitelnosti samozřejmost.

Věříme, že k růstu byznysu by nemělo docházet na úkor planety a jejích obyvatel. To je důvodem, proč měníme způsob našeho podnikání a proč chceme, aby se přístup k podnikání změnil obecně.

Náš plán udržitelného rozvoje (USLP), jehož prostřednictvím chceme dosáhnout změn v rámci našeho byznysu, je smělý a ambiciózní. Od spuštění v roce 2010 pohání náš udržitelný růst, a to díky našim značkám s posláním, budování důvěry i díky snižování nákladů a rizik.

Unilever plán udržitelného rozvoje

Unilever plán udržitelného rozvoje má za cíl za současného růstu byznysu snižovat naši environmentální stopu, a přitom zvyšovat náš pozitivní dopad na společnost. V našem plánu chceme dosáhnout tří velkých cílů. Jejich základem je devět závazků s menšími cíli, které usilují o nás společenský, environmentální a ekonomický přínos napříč hodnotovým řetězcem. V těchto oblastech může naše společnost nejvíce ovlivnit a přitom podporovat Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs), a proto se na ně chceme soustředit i nadále.

Máme tři velké cíle

Vylepšení zdraví
a duševní pohody
pro více než

1 miliardu lidí

Do roku 2020 pomůžeme více než miliardě lidí se správnými kroky k lepšímu zdraví a dušení pohodě.

UN Sustainability Development Plan

Podnikáme kroky pro dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN


Do roku 2020 pomůžeme více než miliardě lidem zlepšit jejich zdraví a hygienu. Tím dopomůžeme ke snížení četnosti života ohrožujících onemocnění, jako jsou například střevní onemocnění.

Ke konci roku 2018 jsme oslovili 1,24 miliardy jednotlivců.

 • Snížení výskytu střevních a dýchacích onemocnění díky lepší hygieně

 • Poskytnutí zdravotně nezávadné pitné vody

 • Lepší zpřístupnění sanitačních zařízení

 • Zlepšení ústní hygieny

 • Zvyšování sebevědomí

 • Pomoc s péčí o pokožku

Zjistěte více informací ohledně zdraví a hygieny

Nadále budeme pracovat na zlepšení chuti a výživové hodnoty všech našich produktů. Již nyní většina našich produktů splňuje, či dokonce převyšuje národní výživová doporučení. Tím však naše závazky nekončí: do roku 2020 chceme zdvojnásobit část našeho portfolia, které splňuje nejvyšší výživové standardy na základě mezinárodně uznávaných výživových doporučení. Tím dopomůžeme miliónům lidí ke kvalitnější a vyváženější stravě.

V roce 2018 dosáhlo nejvyšších výživových standardů 48 % produktů z našeho portfolia.

 • Snížení obsahu soli

Nasycené tuky:
 • Snížení množství nasycených tuků

 • Zvýšení množství esenciálních mastných kyselin

 • Snížení podílu nasycených tuků v dalších produktech

 • Odstraňování transmastných kyselin

 • Snížení cukru

Snížení kalorií:
 • V dětských zmrzlinách

 • V dalších zmrzlinářských produktech

 • Poskytování výživových údajů

Zjistěte více informací ohledně vylepšování výživy

Snižování
dopadu na
životní prostředí

o polovinu

Naším cílem je do roku 2030 snížit naši environmentální stopu z výroby a užívání našich produktů na polovinu, a přitom současně rozvíjet náš byznys.*

UN Sustainability Development Plan

Podnikáme kroky pro dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN

Životní Cyklus Našich Produktů:

Do roku 2030 snížíme dopad skleníkových plynů (GHG) našich produktů napříč jejich životním cyklem o polovinu.

Naše snahy o snížení produkce skleníkových plynů se projevují – naše dopady se stále zvyšují. Tento rok o 6 %.

Naše Výroba:

Do roku 2020 budou emise CO2 z energie z našich závodů na úrovni nebo pod úrovní z roku 2008, a to navzdory výrazně větším objemům.

CO2 z energie na jednu tunu výroby jsme oproti roku 2008 snížili o 52%†.

Dosažení pozitivní uhlíkové bilance ve výrobě:
 • Získávání veškeré energie udržitelným způsobem

 • Získávání rozvodné elektřiny udržitelným způsobem

 • Eliminace využívání uhlí v energetickém mixu

 • Zprostředkování přebytkové energie komunitám

Snížení skleníkových plynů:
 • Reformulace složení

 • Snížení skleníkových plynů z dopravy

 • Snížení skleníkových plynů z chlazení a mrazení

 • Snížení spotřeby energie v našich kancelářích

 • Omezení cestování zaměstnanců
Zjistěte více informací ohledně skleníkových plynů

Používání Našich Produktů:

Do roku 2020 snížíme spotřebu vody spojenou s používám našich výrobků spotřebiteli o polovinu.+

Náš dopad na vodu a její znečištění se od roku 2010 snížil přibližně o 2 % na jednoho zákazníka*

Naše Výroba:

Do roku 2020 bude spotřeba vody v rámci naší globální sítě továren na úrovni z roku 2008 nebo pod ní, a to navzdory výrazně vyšším objemům.

44%† snížení spotřeby vody na jednu tunu výroby od roku 2008.

Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu:
 • Produkty, které při použití vyžadují menší množství vody

 • Snížení množství využívané vody v zemědělství

Zjistěte více informací ohledně využívání vody

Naše Produkty:

Do roku 2020 snížíme množství odpadů souvisejících s likvidací našich produktů na polovinu.

Náš dopad na množství odpadu se od roku 2010 snížil přibližně o 31 %† na jednoho zákazníka*

Naše Výroba:

Do roku 2020 bude celkové množství odpadu určeného k likvidaci na úrovni z roku 2008 nebo pod ní, a to navzdory výrazně vyšším objemům.

97% snížení celkového množství odpadu na jednu tunu výroby oproti 2008.

Snižování množství odpadu z výroby:
 • Nulové množství nebezpečného odpadu ukládaného na skládky

 • Znovupoužitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné plastové obalové materiály

 • Snížení produkce obalových materiálů

Recyklovatelné obalové materiály:
 • Zvýšení míry recyklace a obnovy

 • Zvýšení recyklovatelného obsahu

 • Vyřešení problému s odpadem v podobě sáčků

 • Odstranění PVC

Snížení množství odpadu v kancelářích:
 • Recyklace, opětovné používání a získávání zpět

 • Snížení spotřeby papíru

 • Odstranění papíru v procesech

Zjistěte více informací ohledně odpadu a balení

Do roku 2020 budeme získávat 100 % našich zemědělských surovin trvale udržitelným způsobem.

Koncem roku 2018 bylo udržitelným způsobem získáváno 56 % zemědělských surovin.

 • Udržitelný palmový olej

 • Papír a karton

 • Sójové lusky a sójový olej

 • Čaje

 • Ovoce

 • Zelenina

 • Kakao

 • Cukr

 • Slunečnicový olej

 • Řepkový olej

 • Mléčné produkty

 • Ben & Jerry’s s certifikací Fairtrade

 • Vejce z volného chovu

 • Zvýšení podílu kancelářského materiálu získaného z udržitelných zdrojů

Zjistěte více informací ohledně udržitelného získávání surovin

Zlepšování
životní úrovně
milionů

lidí

Zatímco bude náš byznys růst, zvýšíme do roku 2020 životní úroveň milionů lidí.

UN Sustainability Development Plan

Podnikáme kroky pro dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN


Do roku 2020 zvýšíme podporu lidských práv napříč našimi závody a širším výrobně-dodavatelským řetězcem.

61 %† našich strategických dodavatelů splňuje povinná kritéria naší směrnice týkající se odpovědného zajišťování zdrojů (Responsible Sourcing Policy).

Pokračovali jsme také v ukotvení lidských práv† , přičemž jsme se soustředili na 8 nejdůležitějších výzev vyplývajících z našeho reportu lidských práv (Human Rights Report).

Dle ukazatele „Total Recordable Frequency Rate“ se navíc naše celková hodnota bezpečnosti vylepšila na hodnotu 0,69*† na milion odpracovaných hodin.

 • Zavedení zásad OSN pro obchodování a lidská práva (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)†

 • Získávání zdrojů na 100 % v souladu s naší politikou odpovědného zajišťování zdrojů (Responsible Sourcing Policy)†

 • Vytvoření rámce pro spravedlivé odměňování

 • Zlepšení zdraví, výživy a duševní pohody zaměstnanců

 • Snížení počtu zranění a úrazů na pracovišti†

Zjistěte více informací o spravedlnosti na pracovišti

Do roku 2020 podpoříme 5 milionů žen.

1,85 miliónů† žen získalo přístup k iniciativám, jež usilují o zvýšení podvědomí o jejich bezpečnosti, rozvoji schopností a rozšíření příležitostí, které se jim nabízejí.

 • Vybudování genderově vyvážené organizace se zaměřením na management†

 • Podpora bezpečnosti žen v komunitách, kde působíme†

 • Zlepšení dostupnosti školení a získávání dovedností†

 • Rozšíření příležitostí v našem hodnotovém řetězci†

Zjistěte více informací ohledně příležitostí pro ženy

Do roku 2020 budeme mít pozitivní vliv na životy 5,5 milionů lidí.

746 000 drobných zemědělců a farmářů a 1,73 miliónu maloobchodníků získalo přístup k iniciativám ke zlepšení zemědělských dovedností a navýšení příjmů

 • Zlepšení životních podmínek drobných zemědělců

 • Zvýšení příjmů maloobchodníků

Zjistěte více informací ohledně inkluzivního podnikání
Key
 • Dosaženo

  This is the number of targets we have achieved

 • Naplánováno

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Není v plánu

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Z cíle splněno

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Naše environmentální cíle jsou vyjádřeny na základě „užívání spotřebitelem“. To představuje jedno použití, část nebo porci produktu.

V sedmi zemích s nedostatkem vody je zastoupena přibližně polovina světové populace.

†Nezávisle zajištěno společností PwC

Prohlédněte si, kam jsme pokročili

1,24 miliard

Pomohli jsme zlepšit zdraví a hygienu 1,24 miliardy lidí.

Více než 50%

Více než polovina našich zemědělských surovin, jako je palmový olej, papír a čaj, je nyní získávána udržitelně.

Miliony

Prostřednictvím iniciativ, jako jsou například naše programy pro drobné zemědělce či maloobchodníky, jsme zlepšili životní úroveň miliónů lidí.

Již dlouho je nám známo, že růst a trvalá udržitelnost nejsou v rozporu. Každým rokem shromažďujeme více a více důkazů o přínosech našeho plánu USLP pro náš podnik, stejně jako pro společnost i životní prostředí.

Větší růst

Shopping trolly
26

značek podporujících udržitelnost

Náš vlastní výzkum dokazuje, že více než polovina všech spotřebitelů nakupuje nebo chce nakupovat udržitelně. Z toho důvodu jsme na trh uvedli značky, které mají udržitelnost ve svém základu.

Nyní již máme 26 značek podporujících udržitelnost (tzv. značky s posláním), a to včetně značek Dove, Lipton, Hellmann’s, Seventh Generation, nebo Love Beauty and Planet. Tyto značky pravidelně překonávají průměrný meziroční růst společnosti Unilever.

Nižší náklady

diffrent currency
600 milionů euro

od roku 2018 ušetřeno na kumulativních nákladech na energie prostřednictvím ekologických prostředků

Snižováním množství odpadů, spotřeby energie, surovin a přírodních zdrojů zvyšujeme efektivitu a snižujeme náklady, a přitom jsme vystaveni menšímu riziku kolísání cen.

Zlepšení ekologické efektivity v těchto oblastech přispělo od roku 2008 k eliminaci kumulativních nákladů ve výši přes 600 milionů euro v energiích.

Menší riziko

Farmer with spade
56 %

zemědělských surovin je získáváno udržitelným způsobem

Udržitelné kroky v rámci našeho podnikání nám pomáhají zajistit, že naše distribuční sítě nebudou v budoucnu ohroženy změnou klimatu a získáváním surovin.

Na konci roku 2018 bylo 25 % našich zemědělských surovin získáváno udržitelně.

Větší důvěra

Shaking hands
50

nejžádanější zaměstnavatel v 50 zemích

Skutečnost, že udržitelnost je jádrem našeho podnikání, nám pomáhá udržovat významnou pozici pro spotřebitele i potenciální zaměstnance.

I proto jsme volbou číslo jedna v zaměstnávání absolventů v oblasti FMCG v přibližně 50 zemích.


Vidíme výsledky – a učíme se

Free to be myself

V rámci Unilever plánu udržitelného rozvoje jsme dosáhli skvělých výsledků. Víme, že plnění těchto cílů přispívá k růstu naší společnosti, jelikož zákazníci stále častěji volí značky s posláním – jako je Dove, Hellmann’s, Cif nebo Míša.

Získali jsme spoustu nových poznatků o tom, co funguje dobře a co méně, a díky tomu budeme i nadále vyvíjet nové způsoby, které nás nakonec dovedou ke správné cestě. Jednou z největších výzev je ovlivnění procesů i mimo naše podnikání, nad kterými nemáme přímou kontrolu. Chtěli bychom zkrátka změnit nejen naše podnikání, ale i přístup k byznysu obecně.

A víme, že za tímto účelem je spolupráce s ostatními subjekty klíčová pro řešení spousty dalších výzev. Protože současný svět a současný byznys má velké množství problémů, na které je potřeba najít řešení. Ale my v našem úsilí nepovolíme.

Jakožto společnosti nám záleží na budoucnosti, a proto se přizpůsobujeme a rozvíjíme tak, abychom byli v udržitelnosti stále o krok napřed.

Využíváme našich dosavadních zkušeností a postupně se stáváme změnou, kterou jsme kdysi chtěli být.

Společně změníme způsob, jakým se podniká.

Jdete do toho s námi?

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás