Přeskočit na Obsah

Udržitelné značky společnosti Unilever i nadále pohánějí růst

Publikováno:

Průměrná doba čtení: 11 minuty

Ambiciózní Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP) následuje společnost již šest let a nyní oznámila svůj další pokrok v rozvíjení svých udržitelných značek, které podnikání přinášejí hodnotu a stimulují růst.

Tea worker throwing leaves
 • Udržitelné značky rostly o 50 % rychleji než zbytek byznysu společnosti Unilever.
 • Stály za více než 60 % růstu společnosti v roce 2016.
 • Nyní mezi 40 nejlepších značek společnosti Unilever patří 18 udržitelných značek, v roce 2015 jich bylo pouze 12.
 • Nepolevující poptávka spotřebitelů po udržitelných značkách podporuje jejich další rozvoj.

Udržitelné značky společnosti Unilever stojí za více než 60 % růstu, loňský rok se přitom podílely na 46 %. Tyto značky navíc v roce 2016 rostly o 50 % rychleji než zbytek byznysu společnosti.

Všechny její značky jsou rozvíjeny tak, aby přispívaly ke snižování negativního vlivu na životní prostředí a zvyšování pozitivního vlivu na společnost. Právě tyto značky patří mezi ty, které jsou nejvíce pokročilé: kombinují důležitý společenský či ekologický cíl s výrobky, jež přispívají k naplnění cílů Unilever plánu udržitelného rozvoje.

Tato zjištění společnost prezentovala špičkám v oboru, vládě a akademickým pracovníkům, kteří se sešli v londýnské centrále společnosti, aby zhodnotili pokrok dosažený za šest let od doby, kdy byl USLP představen.

Značky z portfolia společnosti Unilever, jako jsou Lifebuoy, Ben & Jerry’s, Dove a Hellmann’s, i nadále následují směr udržitelnosti a v posledních šesti letech zaznamenaly nadprůměrný růst s jedno- i dvoucifernými hodnotami globálně. K stále většímu počtu udržitelných značek společnosti Unilever, jejichž pilířem je naplňování určitého udržitelného poslání, se přidaly i značky, jako například Axe, Brooke Bond či Surf.

Paul Polman, Unilever CEO, to okomentoval: "Dosáhli jsme velkého pokroku. Naše výsledky ukazují, že včlenění udržitelnosti do podnikání je prospěšné. Vedle toho máme stále více důkazů o tom, že naše udržitelné značky si vedou dokonce lépe v porovnání s těmi, které udržitelnost nemají ve svém jádru.

Není pochyb o tom, že díky USLP jsme více konkurenceschopní: Plán nám totiž pomáhá budovat naše značky a podněcovat inovace, posilovat náš výrobně-dodavatelský řetězec a zmenšovat rizika, jimž jsme vystaveni, stejně jako snižovat náklady a budovat důvěru v náš byznys. Unilever může sloužit společnosti a jejím spotřebitelům, a tím vytvářet hodnotu pro všechny.

Doufáme, že na základě přetrvávající spolupráce s ostatními odstartujeme nový typ růstu − růst, jenž bude vycházet z ekonomických příležitostí, které nabízejí Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)."

V rámci snah rozšířit své závazky v oblasti udržitelného rozvoje a pokročit v nich si společnost Unilever nechala vypracovat spotřebitelský průzkum, jenž by jí umožnil lépe porozumět určitým tématům, která souvisejí s nákupními návyky a chováním lidí. Výzkum ukázal, že více než polovina všech spotřebitelů již nakupuje udržitelně nebo tak nakupovat chce. Jeden ze tří spotřebitelů (33 %) již nakupuje výrobky, u kterých bere v potaz aspekt udržitelnosti, dalších 21 % tak v současné době sice nečiní, ale rádi by udržitelně nakupovali.

Novým přírůstkem v rodině udržitelných značek společnosti Unilever je Sunlight. Značka Sunlight má velký dopad v JAR, kde nabízí nový prací prostředek pro ruční praní. Ten využívá průlomovou technologii SmartFoam, jež rychleji rozkládá mýdlovou pěnu. V suchem sužované Jihoafrické republice, kde ženy stále v drtivé většině případů perou prádlo v ruce, přinesla tato technologie pokles počtu máchání nutných k vyprání prádla: nejenže šetří ženám čas, ale zároveň také spoří vodu – toto opatření zvýšilo podíl značky na trhu v roce 2016 o 2,6 %.

Společnost potvrdila, že je na dobré cestě splnit většinu z více než 50 cílů, které si stanovila v USLP. Oznámila zároveň, že prostřednictvím ekologicky efektivních opatření zavedených ve svých továrnách v roce 2008 se jí podařilo ušetřit náklady ve výši 700 milionů eur, přičemž program odpadového hospodářství představuje úsporu výdajů ve výši cca 250 milionů eur. Společnost Unilever také není natolik vystavena rizikům díky tomu, že ve svých továrnách zvýšila využití obnovitelných zdrojů energie na 31,6 % a do konce roku 2016 získávala více než 50 % svých zemědělských surovin udržitelným způsobem.

Společnost Unilever se zavázala usilovat o transformaci celého svého hodnotového řetězce a dále rozvíjet své portfolio udržitelných značek tak, aby to vyhovovalo potřebám spotřebitelů. Detailní zpráva o pokroku při plnění cílů stanovených v USLP a o přístupu společnosti Unilever k transformačním změnám je dostupná online − viz Zpráva o udržitelném rozvoji na webové stránce unilever.com/sustainable-living.

Dodatek k Unilever plánu udržitelného rozvoje:

Unilever plán udržitelného rozvoje si klade tři velké cíle. Základem je devět závazků zahrnujících více než 50 cílů, včetně společenského, ekologického a ekonomického výkonu společnosti napříč hodnotovým řetězcem. Výsledky za rok 2016 ukazují:

Zlepšování zdraví a životního stylu

Zdraví a hygiena

Prostřednictvím programů zaměřených na mytí rukou, zdravotně nezávadnou pitnou vodu, zdraví ústní dutiny, sanitaci a zdravé sebevědomí jsme oslovili více než 538 milionů lidí*.

Výživa

Až 35 % portfolia společnosti splňovalo nejvyšší nutriční standardy vycházející z celosvětově uznávaných výživových doporučení.

Snižujeme dopad na životní prostředí

Skleníkové plyny

Dopad skleníkových plynů, vyprodukovaných během životního cyklu výrobků společnosti Unilever, se od roku 2010 zvýšil o zhruba 8 % na použití spotřebitelem. V roce 2016 společnost z tohoto důvodu zrevidovala svoji strategii v této oblasti a cíl v této otázce prodloužila až do roku 2030.

Voda

Množství vody spojené s využitím Unilever výrobků spotřebiteli v zemích s nedostatkem vody se od roku 2010 snížilo o 7 % na jedno použití spotřebitelem. Strategie společnosti byla zpřísněna a v současné době Unilever ještě více klade úsilí na vývoj produktů šetřících vodu, které by splňovaly potřeby jejích spotřebitelů, jako jsou produkty umožňující lidem snadněji mýt a prát.

Odpad

Odpad spojený s likvidací Unilever výrobků se od roku 2010 snížil o 28 %*.

Získáváme zdroje udržitelně

 • Trvale udržitelným způsobem společnost v roce 2016 získala 51 % zemědělských surovin.
 • To zahrnuje 48 % pocházejících z oddělených zdrojů získávaných přímo udržitelným způsobem (2015: 39 %) a 3 % ve formě certifikátů používaných především u sóji a cukru (2015: 3%).
 • I nadále Unilever posiluje své směrnice týkající se získávání zemědělských surovin, aby zajistil maximálně možný udržitelný dopad. A to je důvod, proč společnost z certifikátů GreenPalm o palmovém oleji přešla k tomu, co nazývá "physical certified sources". Certifikáty GreenPalm pokrývaly 18 % zemědělských surovin získávaných společností v roce 2015 z udržitelných zdrojů. Kdyby společnost i nadále pokračovala v nákupu certifikátů GreenPalm, suroviny získané udržitelným způsobem by v roce 2016 představovaly 66 % – což je 6% zlepšení v porovnání s předcházejícím rokem, protože Unilever stále více nakupuje udržitelné fyzické zemědělské suroviny.

Zlepšujeme životní podmínky

Spravedlnost na pracovišti

 • Přibližně 67 % nákupů pochází od dodavatelů splňujících povinné požadavky našich předpisů o odpovědném získávání zdrojů (Responsible Sourcing Policy).
 • Pokročili jsme také v oblasti integrace lidských práv, přičemž jsme se zaměřovali na 8 klíčových problémů v této oblasti zdokumentovaných v naší zprávě o lidských právech z roku 2015. Nová zpráva vyjde v roce 2017.
 • Celková zaznamenatelná četnost úrazů a nehod se zlepšila na 1,01* hodiny na jeden milion odpracovaných hodin (2015: 1,12).
 • Míra angažovanosti u 6 228 zaměstnanců, kteří se v roce 2016 zúčastnili průzkumu, činila 76 % (2015: 77%).

Příležitosti pro ženy

 • Zhruba 920 000 ženám jsme umožnili získat přístup k iniciativám, jež usilují o podporu a propagaci jejich bezpečnosti, rozvoj jejich schopností či rozšíření příležitostí, jež se jim nabízejí.
 • Procentuální zastoupení osob obou pohlaví ve funkci manažerů společnosti Unilever činilo 54 % mužů a 46 % žen, a to včetně inkluzivního podnikání**.
 • Také jsme 650 000 drobným farmářům a 1,5 milionu maloobchodníků umožnili přístup k iniciativám zaměřeným na zlepšení jejich zemědělských postupů a zvýšení jejich tržeb. To představuje snížení z počtu 1,8 milionu maloobchodníků v roce 2015, což je dáno novým zjištěním ohledně počtu prodejen, které mohou v Indii profitovat z programu Perfect Store.

Posun ve výrobě

Pokrok do konce roku 2016 (ve srovnání s výchozím stavem v roce 2008):

 • Vyhnuli jsme se nákladům ve výši 700 milionů eur.
 • Snížili jsme objem skleníkových plynů o 43 %* na tunu produkce. To v absolutních hodnotách představuje snížení o 66 % v porovnání s rokem 1995.
 • 31,6 % naší celkové spotřeby energií (ve srovnání s 15,8 % v roce 2008) a 63 % veškeré spotřebované energie ze sítě pochází z obnovitelných zdrojů.
 • 1,1 milionu GJ energie, kterou využívá naše výroba, pochází z uhlí, což jsou 4 % naší celkové spotřeby energie. Přesně 13 našich výrobních závodů využívalo energii získanou z uhlí.
 • Snížili jsme spotřebu vody o 37 %* na tunu produkce. To v absolutních hodnotách představuje snížení o 77 % v porovnání s rokem 1995.
 • Do konce roku 2014 jsme docílili nulového ukládání ne-nebezpečného odpadu*** na skládkách napříč celosvětovou sítí našich výrobních závodů.

Inovace

Výzkum a vývoj ve společnosti Unliever funguje napříč celým hodnotovým řetězcem a pomáhá plnit naše závazky stanovené naším USLP. Cílem 6 000 zaměstnanců na celém světě z oblasti výzkumu a vývoje je dosahovat větší udržitelnosti stávajících výrobků a dále také hledat taková řešení, která na trh přinesou zcela odlišné výrobky.

Zdraví a hygiena

 • Lifebuoy: Sortiment Lifebuoy Clini-Care 10: přichází díky Activ Naturol Shield™ s průlomovou technologií v oblasti ochrany před bakteriemi. Tuto formulu jsme vyvinuli proto, že bakterie jsou rok od roku odolnější, což vede k tomu, že nemoci mají silnější příznaky a je těžší je léčit. Activ Naturol Shield zajišťuje větší antimikrobiální účinnost v boji nejen proti „gramnegativním“ bakteriím, které způsobují zažívací a respirační infekce, ale také proti „grampozitivním“ bakteriím, jež jsou původci infekcí očí a pokožky.
 • V roce 2016 jsme na trh uvedli přípravek Pureit Ultima RO+UV s Oxytube, jenž bojuje proti zbytkům pesticidů. Pokud bychom jej srovnali s omytím vodou, Pureit Ultima přináší až 15× vyšší schopnost eliminovat pesticidy na listové zelenině a až 2,5× lepší čisticí schopnosti na běžném ovoci a zelenině.

Výživa

 • Majonéza Hellmann’s pro vegany či zmrzlina Ben & Jerry’s bez mléka vycházejí vstříc poptávce spotřebitelů po alternativních formátech založených na rostlinné bázi; margarín Flora Freedom bez mléčných složek – všechny tyto výrobky jsou dobré také proto, že přináší snížení emisí skleníkových plynů.
 • Bezlepkový bujón Knorr
 • Uzavřeli jsme partnerství s Evropskou vegetariánskou unií (EVU) – v roce 2017 bude logo EVU přidáno na zhruba 500 našich produktů, mimo jiné také na výrobky značek Hellmann's, Flora a Knorr.
 • V roce 2014 jsme dosáhli cíle, v němž jsme se zavázali snížit množství kalorií ve všech našich zmrzlinách pro děti na 110 kilokalorií (kcal) nebo méně na porci. Své poznatky jsme aplikovali na celé naše portfolio balených zmrzlin a v roce 2015 jsme splnili stanovený cíl zajistit, aby kalorická hodnota minimálně 80 % našich balených zmrzlin nepřesáhla 250 kcal na porci. 91 % našich balených zmrzlin nepřesáhlo v roce 2016 hodnotu 250 kcal na porci.

Skleníkové plyny (GHG)

 • Ekologicky přátelské mrazáky: Do konce roku 2016 jsme nakoupili zhruba 2,3 milionu mrazáků využívajících přírodní chladiva (hydrokarbony). Tyto mrazáky jsou rovněž energeticky účinnější, úspora činí zhruba 10 %. Ve srovnání s výchozím stavem v roce 2008 naše nejnovější a energeticky účinnější mrazáky snižují spotřebu energie o více než 60 %.

Voda

 • Technologie Sunlight (celosvětově Surf) Smartfoam, jak je již zmíněno výše.
 • Centrum Suvidha – v tomto komunitním centru nacházejícím se v jednom z největších bombajských slumů je k dispozici zdravotně nezávadná pitná voda, splachovací toalety, čisté sprchy a prádelny a platí se tu za jednotlivé použití. Náš tým výzkumníků a vývojářů zde využil principy cirkulární ekonomiky. V tomto centru se recykluje voda na mytí, která se využívá ke splachování toalet – což vykazuje ekologický i hygienický přínos. Program byl spuštěn na Světový den toalet v roce 2016.

Udržitelné obalové materiály

 • Nová průlomová technologie recyklace sáčků, které slouží jako obalový materiál (například pro náhradní balení). Tato technologie s názvem CreaSolv® Process se snaží vypořádat s problémem sáčků v oblasti odpadů, jenž sužuje celé odvětví.
 • Kompresní vstřikovací technologie snižuje obsah plastu ve velkém množství našich balení. V Evropě tato inovace snížila využití plastů u některých našich plastových obalů na potraviny až o 7 %, což v roce 2016 znamenalo úsporu 12,5 tuny plastů, aniž by tím byla dotčena kvalita obalového materiálu produktu.
 • Černé lahve TRESemmé, se kterými jsme nedávno přišli na trh v Severní Americe, obsahují 25 % recyklovaného materiálu.
 • Komercializace lisovací technologie MuCell™ nám umožnila snížit obsah plastu v lahvích až o 15 % v porovnání s dříve používanými lahvemi.
 • V roce 2015 jsme v Brazílii představili prostředek Sunsilk s lehčími recyklovatelnými lahvemi na šampon a kondicionér. Vyrobili jsme lehčí víčka, snížili jsme počet designových variant víček z deseti na čtyři a rovněž jsme snížili počet variant lahví ze 44 na 22. Tuto inovaci zavádíme i v dalších regionech. Do konce roku 2016 se nám podařilo ušetřit téměř 5 000 metrických tun plastu.
 • Čajové sáčky z PLA u čajů Brooke Bond.
 • Na trh jsme uvedli majonézu Hellmann’s, kterou lze snadno vymáčknout z obalu (2015).

Udržitelné získávání zdrojů

 • Organická majonéza Hellmann’s je vyrobena čistě z nejlepších organických přísad, jako jsou organická vejce od slepic z volného chovu, a navíc neobsahuje žádná umělá aromata či konzervanty.

CreaSolv® is a registered trademark of CreaCycle GmbH

* Nezávislé hodnocení společností PwC.

** K iniciativám v rámci pilířů Inkluzivního podnikání a Příležitosti pro ženy získalo v roce 2016 přístup 300 000 žen.

*** Jde o odpady ne-nebezpečné označované jako Ostatní.

Zpět nahoru