Přeskočit na Obsah

Jak a proč zintenzivňujeme naše postoje v oblasti klimatu?

Publikováno:

Abychom pomohli dosáhnout našich ambiciózních cílů v oblasti klimatu, zintenzivňujeme naše postoje. Díky tomu budeme schopni prosadit změny na systémové úrovni, což nám pomůže poradit si s překážkami, které brání rychlejšímu snižování emisí. Co ale tato činnost obnáší a jak ji budeme provádět?

Konferenční místnost Organizace spojených národů pro změnu klimatu
Thomas Lingard, globální ředitel společnosti Unilever pro udržitelnost – životní prostředí
Thomas Lingard, Unilever’s Global Head of Sustainability – Environment - Globální ředitel udrržitelnosti a životního prostředí Unileveru

V rámci našeho akčního plánu růstu – a abychom mohli vést pokrok v oblasti udržitelnosti, na který nemáme přímý vliv – rozšiřujeme naše úsilí i na příležitosti, které vyžadují transformace globálního hodnotového řetězce, technologické inovace a veřejné politiky, díky kterým budou finančně dostupné a bude je možné uskutečnit.

V našem aktualizovaném akčním plánu klimatického přechodu (CTAP) ukazujeme naši systematičnost v přístupu prostřednictvím hlubší spolupráce a důraznějšímu prosazování zásad, přičemž se zaměřujeme na oblasti, ve kterých můžeme mít největší dopad.

Mluvili jsme s Thomasem Lingardem, naším globálním ředitelem pro udržitelnost – životní prostředí, abychom se dozvěděli, co to znamená v praxi.

Proč jsou postoje tak důležité?

V rámci podpory přechodu na nulové emise musíme přepsat globální ekonomická pravidla. A to vyžaduje změnu postupů.

Aby toho mohlo být dosaženo, musí firmy otevřeně hovořit o změnách, jejichž zavedení by si přály vidět, a o překážkách, kterým přitom čelí. Pokud budou firmy vyvíjet tlak, je možné, že vlády zavedou zákony, které narovnají podmínky a vytvoří pobídky k tomu, aby se pokračovalo ještě dále. Silné klimatické zásady vytvoří správné prostředí pro firmy, aby mohly jednat rychle a v širokém rozsahu.

Jaké systémové změny bychom si tedy přáli?

Náš aktualizovaný akční plán klimatického přechodu obsahuje požadavky, které podporují transformaci celé ekonomiky, i požadavky specifické pro systémy, jichž jsme součástí.

Klíčem k velké části této transformace jsou obnovitelné zdroje energie. Proto v rámci iniciativy RE100, která sdružuje stovky společností přecházejících na 100% obnovitelné zdroje elektřiny, pomáháme předávat informace týkající se poptávky po řešeních čisté energie po celém světě. V nedávné době iniciativa RE100 využívala tuto poptávku ke strategickému posunu zásad na hlavních asijských trzích.

V roce 2023 společnost Unilever také podepsala otevřený dopis (PDF 2 MB), ve kterém byli politici vyzváni, aby do roku 2030 ztrojnásobili globální kapacitu obnovitelných zdrojů, což na konferenci OSN o změně klimatu (COP28) vedoucí státní činitelé schválili. Tento druh změny zásad nám pomůže přejít na 100% obnovitelné zdroje energie do roku 2030 a také našim dodavatelům pomůže dekarbonizovat jejich vlastní provozy.

Jaké jsou naše konkrétnější požadavky?

Dobrým příkladem je regenerativní zemědělství. Tento dlouhodobě udržitelný přístup k zemědělství je pro náš obor zásadní a pomáhá nám zajistit potravinovou bezpečnost a odolnost dodavatelského řetězce prostřednictvím dodávek zemědělských surovin. Přispívá také ke snižování emisí společnosti Unilever.

Naším cílem je dosáhnout toho, abychom do roku 2030 zavedli postupy regenerativního zemědělství na 1 milionu hektarů zemědělské půdy. Jedná se také o důležitou akční oblast pro splnění našeho nového vědecky podloženého cíle, v jehož rámci chceme do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů z lesů, půdy a zemědělství o 30,3 % oproti roku 2021.

K tomu však potřebujeme zásady, které nás v tom podpoří. Proto lobbujeme za regulační prostředí, které zemědělcům pomáhá, aby mohli přejít na regenerativní postupy a udržovat je, a to včetně motivačních programů a finanční podpory. Pracujeme na tom v USA, EU a Indii a tuto snahu rozšiřujeme i do dalších geografických oblastí.

Na konferenci COP28 jsme ve spolupráci se Spojenými arabskými emiráty, Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (WBCSD) a činiteli v rámci High-Level Climate Champions spustili akční agendu COP28 (COP28 Action Agenda). Jejím smyslem je sdružovat organizace v oblasti potravinových systémů za účelem rozšíření regenerativního zemědělství prostřednictvím projektů ve 110 zemích.

Thomas Lingard speaking at the United Nations Climate Change Conference.

Dalším příkladem jsou chemikálie. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní součást přípravků k odstraňování nečistot a skvrn, jsou rozhodující pro vynikající čisticí výkon našich produktů pro péči o domácnost. Snížení emisí souvisejících s námi nakupovanými chemikáliemi je tedy nedílnou součástí našeho akčního plánu klimatického přechodu.

V návaznosti na loňský výzkum zadaný společností Unilever (PDF 2.57 MB), který identifikuje opatření nutná k řešení uhlíkových emisí každodenních čisticích, pracích a domácích produktů, nyní voláme po transformaci průmyslu. Chemické přísady, které nejsou vyrobeny ze surovin na bázi fosilních paliv, musí být široce dostupné a za konkurenceschopné ceny. Abychom to mohli uskutečnit, musí být zavedeny integrované vnitrostátní zásady, které společně pracují na dosažení požadované změny.

Je důležité, abychom mezi externími zainteresovanými stranami zvýšili povědomí o výzvách, kterým čelíme. Nedávno jsme tedy v Bruselu uspořádali akci, na níž se v rámci panelové debaty sešli politici EU a zástupci odborů a průmyslu, abychom diskutovali o politických intervencích potřebných ke snížení emisí chemických přísad.

Prosazujeme také změnu v Indii, kde úzce spolupracujeme s koalicí Resource Efficiency and Circular Economy Coalition, iniciativou G20 podporovanou indickým ministerstvem životního prostředí, lesů a změny klimatu. Tato koalice sídlí ve Federaci indických obchodních a průmyslových komor. V rámci této platformy společnost Unilever předsedá pracovní skupině pro „přeměnu materiálů určených pro chemický průmysl“.

Jak spolupracujeme s koalicemi a obchodními sdruženími?

Aby bylo naše prosazování postojů účinné, potřebujeme podporu od dalších mocných stran, kterým budou vlády naslouchat. To zahrnuje mezioborové koalice usilující o prosazování cest vedoucích k nulovým emisím.

Abychom urychlili globální přechod na čistou energii, spolupracujeme například s WBCSD a iniciativou Exponential Roadmap Initiative, a také s koalicí We Mean Business Coalition a její kampaní Fossil to Clean.

Vytváříme také tlak na naše obchodní sdružení, aby byly transparentnější, pokud jde o jejich vlastní klimatické postoje a prohlášení. Na začátku letošního roku jsme zveřejnili náš první přehled zapojení do zásad týkajících se klimatu. Organizace, u kterých se ukázal prostor ke zlepšení, jsme vyzvali, aby jednaly.

Jste optimističtí, pokud jde o dopad prosazování postojů ze strany firem?

Naprosto. Společnosti si jsou vědomy systémové povahy výzvy dosažení nulových emisí. Už nestačí využívat pouze obnovitelné zdroje energie. Společnosti si uvědomují, že se potřebují vyjádřit ke všem zásadám, které řídí jejich podnikání, zejména pokud chtějí dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti klimatu.

Pokud chcete zjistit více o našich aktualizovaných závazcích v oblasti klimatu, přírody, plastů a životního standardu, navštivte naše Centrum udržitelnosti.

Zpět nahoru