Přeskočit na Obsah

Definování nové éry pro vedení v oblasti udržitelnosti

Publikováno:

Hein Schumacher, generální ředitel společnosti Unilever, se s námi podělí o své názory na naši budoucí agendu v oblasti dlouhodobé udržitelnosti.

Fotografie Heina Schumachera

Posledních deset let se vyznačovalo mimořádnými událostmi – globální pandemií, inflačním šokem, ke kterému dojde jednou za generaci, válkami a geopolitickým rozdělováním – jejichž dopady jsou i nadále pociťovány v domácnostech, napříč ekonomikami a politickými systémy.

A zároveň se staly ještě naléhavějšími a zásadnějšími environmentální a sociální výzvy, které ohrožují naši planetu a společnost. Ať už jde o klimatickou nouzi nebo sociální nerovnost, není třeba je dlouze představovat, jejich vliv je naprosto zřetelný

Ve společnosti Unilever upřímně věříme v to, že podnikání má jasné důvody tyto výzvy řešit a že tak činí již řadu let. Ať už se bavíme o našem Plánu udržitelného života společnosti Unilever po naši strategii Compass a nejnověji o našem akčním plánu klimatického přechodu, považujeme udržitelnost za základní bod naší obchodní strategie.

Dosáhli jsme toho hodně a máme z toho velký užitek. Vybudovali jsme odolnější dodavatelské řetězce, v našich provozech jsme ušetřili značné náklady a přilákali jsme velké talenty.

Když se díváme do budoucnosti, věříme, že máme příležitost definovat novou, třetí éru pro vedení v oblasti udržitelného podnikání.

První éra – která probíhala před více než deseti lety – se především týkala zvyšování povědomí a stanovení dlouhodobých cílů. Ve druhé jsme prosazovali další zakotvení a integraci udržitelnosti napříč obchodními a hodnotovými řetězci.

A třetí? Pro nás to znamená urychlení dosažení cílů s větším dopadem tím, že se udržitelnost stane nedílnou součástí naší obchodní činnosti. To je něco, co svět potřebuje, a něco, co zainteresované strany – od investorů po spotřebitele – očekávají. Společnost Unilever je opět odhodlaná být v této oblasti průkopníkem.

Proto jsme strávili mnoho měsíců přemýšlením o tom, jak rozvinout náš přístup. Výsledkem jsou tři klíčové změny, které hodláme provést.

  • Větší zaměření se na přidělování našich zdrojů k našim největším prioritám v oblasti udržitelnosti.
  • Ještě větší snaha o řízení našich činností směrem k dlouhodobým cílům.
  • A ještě větší systematičnost v našich postojích, abychom mohli oslovit ty, kdo umožňují pokrok nebo mu naopak zamezují, a kdo jsou mimo naši přímou kontrolu.

To jsou základní principy, kterými se bude naše práce v následujících letech řídit.

Větší zaměření

Skutečnost je taková, že program udržitelnosti společnosti Unilever pokrývá širokou škálu problémů.

Zkušenosti nás však naučili, že se musíme více soustředit na přidělování zdrojů, abychom ve velkých a složitých výzvách, kterým čelíme, dosáhli hmatatelného pokroku.

Uvedu vám to na příkladu. V roce 2020 jsme si za cíl stanovili zajištění dodavatelského řetězce v oblasti palmového oleje, papíru a lepenky, čaje, sóji a kakaa, u kterého by nedocházelo k odlesňování. V tomto případě jsme během několika let vyčlenili značné zdroje, abychom se vypořádali s výzvami, které mají mnoho rozměrů: podpora drobných zemědělců, zlepšení pěstitelských postupů, zajištění sledovatelnosti a transparentnosti v dodavatelském řetězci; vybudování našich vlastních zpracovatelských zařízení; inovace alternativních materiálů prostřednictvím využití špičkových vědeckých poznatků; přeformulování tisíců produktových řad, aby se snížila nebo odstranila jejich závislost na komoditách ohrožujících les.

Tento cílený přístup nám zásadně pomohl v tom, že jsme do konce roku 2023 dosáhli 97,5% objemu objednávek, u kterých nedochází k odlesňování. To je druh přístupu, který hodláme dále opakovat.

V budoucnu tedy své úsilí zaměříme na čtyři body udržitelnosti, u kterých jsme nedávno aktualizovali náš veřejný závazek a které jsou plně zakotveny v našem akčním plánu růstu. Těmito čtyřmi body je klimapřírodaplasty a životní standard.

Naše aktualizované závazky jsou velmi náročné, zároveň jsou ale také záměrně a nepokrytě realistické. Společnost Unilever je odhodlána je splnit, stejně jako jsme odhodláni plnit naše finanční cíle. Chceme nastavit cíle udržitelnosti, kterým se dá věřit, o kterých jsme přesvědčeni, že je dokážeme splnit a které mají skutečně pozitivní dopad.

A samozřejmé také budeme i nadále plně oddáni základním zásadám zodpovědného podnikání: respektování lidských práv, prosazování rovnosti, rozmanitosti a inkluze, i nadále budeme podnikat bezúhonně a zajišťovat bezpečnosti lidí. To vše je hluboce zakořeněno ve způsobu našeho podnikání a v následujících letech o nich budeme nadále informovat.

Větší snaha o řízení našich činností

Rozumíme tomu, proč jsou firmy občas posuzovány na základě svých dlouhodobých závazků v oblasti udržitelnosti. Tyto závazky poskytují důležité cíle, které řídí strategie a podněcují spolupráci na komplexních, různorodých výzvách.

Přestože jsou přísné a vědecky podložené dlouhodobé závazky zásadní, musíme se také ujistit, že je budeme plnit ihned. Proto také zkracujeme dobu zahájení našeho přístupu – zajistíme jasné představení našich okamžitých kroků, které musíme podniknout, a pevně je zapojíme do strategických cyklů, které většina společností plánuje. Dochází zde k přidělení kapitálu, domlouvají se kompromisy a sleduje se odpovědnost všech osob. Tímto způsobem může udržitelnost těžit z celé síly společnosti a pocitu naléhavosti, kterým se obvykle řídí další části podnikání.

Naše aktualizované veřejné cíle, v jejichž rámci jsou dlouhodobé cíle doplněny o krátkodobé a střednědobé milníky, tento přístup podporují. Vytvořili jsme podrobné časově omezené cestovní mapy, v jejichž rámci jsou do cyklů obchodního plánování integrovány investiční potřeby. Ve vedení organizace máme zavedeny pravidelné kontrolní body, abychom mohli sledovat tempo pokroku a v případě potřeby rychle jednat.

Zároveň také uvádíme do souladu úroveň odpovědnosti za zajištění plánů udržitelnosti s ostatními obchodními výstupy – od KPI pro celou společnost Unilever používaných v bonusovém plánu společnosti až po jednotlivé KPI pro osoby, které řídí pracovní toky. I nadále budeme propojovat odměny a zajištění udržitelného výkonu jako součást našeho širšího akčního plánu růstu, abychom ve společnosti Unilever spustili kulturu výkonnosti.

Větší systematičnost

Společnost Unilever již dlouho prosazuje vnější změny s cílem urychlit udržitelné výsledky. Jsme zapojeni do mnoha fór, koalic a kampaní, ve kterých často hrajeme vedoucí roli.

Vzhledem k tomu, že příležitostí řídit pokrok v oblasti udržitelnosti, na které bychom měli přímý vliv, je stále méně, zaměříme se v nadcházejícím desetiletí na příležitosti, které pro to, aby byly možné a dostupné, do značné míry závisí na přeměnách globálního hodnotového řetězce, technologických inovacích a veřejných zásadách.

To znamená, že společnost Unilever bude důrazněji využívat svůj hlas a pravomoci k tomu, aby oslovila ty, kdo umožňují náš pokrok nebo mu naopak zamezují.

Částečně se to týká hlubších forem spolupráce s partnery, například náš klimatický program pro dodavatele, který je navržen tak, aby vybudoval možnosti s 300 našich největších dodavatelů, kteří tvoří většinu našich emisí skleníkových plynů v Scope 3.

Další součástí je výraznější prosazování zásad, abychom pomohli vytvářet podmínky pro řízení pokroku napříč našimi hodnotovými řetězci. Jako dobrý příklad můžeme uvést to, jakým způsobem vedeme výzvu týkající se globální smlouvy o plastech, která stanovuje závazná pravidla, cíle a standardy pro změnu designu obalů, modely pro opětovné použití/doplňování, rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR), zpracování odpadu a odstranění plastů, které nemusí být používány.

Jsme odhodláni být v celém tomto procesu daleko transparentnější. Důkazem tohoto úsilí je zveřejnění naší první zprávy Climate Policy Engagement Review (PDF 1.39 MB), která stanovuje priority našich zásad v oblasti klimatu a kriticky posuzuje stanoviska a aktivity našich hlavních průmyslových partnerů.

Jednoduše řečeno, ve společnosti Unilever toho chceme dělat méně a s větším dopadem. Výjimkou tedy není ani naše obnovená agenda v oblasti udržitelnosti – s větším zaměřením, naléhavostí a systémovou změnou. Jsme odhodláni náš plán splnit a jsme nadšeni ze změny, který to přinese – jak našemu podnikání, tak mnoha našim zainteresovaným stranám.

Nahoru směřující záběr na palmu
Zpět nahoru