Přeskočit na Obsah

Unilever Czech Republic Změnit lokaci


Forest river

Nové závazky společnosti Unilever pro naši planetu

Dneškem začínáme plnit řadu ambiciózních nových závazků a opatření v boji proti změně klimatu, na ochranu a obnovu přírody a zachování zdrojů pro budoucí generace.

Před pěti měsíci se pozornost celého světa zaměřila na nemoc Covid-19. A právem. Šlo, respektive jde, o životy. Celosvětová pandemie ovšem upozadila téma ještě větší a stále přítomné hrozby pro celou lidskou populaci: téma klimatické krize.

Všichni musíme pokračovat v započatém úsilí. Proto společnost Unilever stanovila nová opatření a závazky ke zlepšení prosperity planety skrze ještě rozhodnější kroky v boji proti změně klimatu, na ochranu a obnovu přírody a v zájmu zachování zdrojů pro budoucí generace. Společnost do roku 2039 sníží u všech svých produktů čisté emise na nulu. Bude rovněž podporovat novou generaci farmářů a drobných zemědělců a spolupracovat s nimi, vést programy na ochranu a obnovu lesů, půdy a biodiverzity a bude společně se státy a organizacemi pracovat na zlepšení přístupu k vodě komunitám, které trpí jejím nedostatkem.

S cílem urychlit naplnění těchto opatření budou značky společnosti Unilever společně investovat jednu miliardu euro do nového Fondu na ochranu klimatu a přírody. Prostřednictvím tohoto fondu se v následujících deseti letech přijmou opatření, jež mají největší dopad. Projekty budou směřovat na obnovu krajiny, zalesňování, zachycování uhlíku, na ochranu volně žijících živočichů a ochranu vody. Tyto nové iniciativy navazují na již probíhající skvělou práci. Například značka Ben & Jerry's podporuje iniciativu na snížení emisí skleníkových plynů z mléčných farem a Knorr podporuje zemědělce v udržitelnějším pěstování surovin.

Alan Jope, globální ředitel společnosti Unilever, k závazkům dodává: „Zatímco se svět vypořádává s ničivými dopady pandemie Covid-19, nesmíme zapomínat, že nás všechny i nadále ohrožuje klimatická krize. Změna klimatu, degradace přírody, úbytek biodiverzity, nedostatek vody – všechny tyto problémy jsou propojeny a musíme je řešit současně. Přitom si musíme uvědomit, že klimatická krize nedopadá pouze na životní prostředí, ale i na způsob našeho života a práce. Jakožto firma si uvědomujeme naši zodpovědnost a chceme napomoci k řešení této krize – jako společnost i prostřednictvím našich značek.“

Boj se změnou klimatu

Nové závazky společnosti Unilever staví na vědeckých poznatcích a zahrnují tyto body:

  • Do roku 2030 nebude produkce firmy Unilever vytvářet jakékoliv uhlíkové emise. Uhlíkovou stopu vytvářenou v průběhu životního cyklu produktů, sníží Unilever o polovinu.
  • Do roku 2039 chce společnost Unilever snížit na nulu všechny emise spojené se svými produkty, a to v celém jejich životním cyklu.

Abychom tohoto cíle dosáhli 11 let před datem stanoveným Pařížskou dohodou, musíme spolupracovat s partnery v celém hodnotovém řetězci a společně snižovat množství emisí skleníkových plynů. Dáme proto přednost budování partnerství s dodavateli, kteří se zavázali dodržovat vlastní cíle založené na vědeckých poznatcích.

Věříme, že se akcelerátorem v globálním závodě vstříc nulovým emisím stane transparentnost ohledně uhlíkové stopy. Naší ambicí je informovat o uhlíkové stopě každého produktu, který prodáváme. Za tímto účelem vytvoříme systém, v němž budou naši dodavatelé na každé faktuře uvádět uhlíkovou stopu poskytnutého zboží a služeb. Zároveň budeme vytvářet partnerství s dalšími firmami a organizacemi a standardizovat shromažďování, sdílení a poskytování těchto dat.

I

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Ochrana a obnova přírody

V rámci Unilever plánu udržitelného rozvoje (USLP) dosáhla společnost Unilever během deseti let stavu, v němž získává 89 % surovin ze zdrojů, certifikovaných celosvětově uznávanými standardy jako trvale udržitelné. V rámci USLP Unilever také dlouhodobě podporoval programy, zabývající se kvalitou vody a riziky spojenými s vodou v oblastech, kde má své výrobní závody. Snahy společnosti v těchto oblastech těmito kroky nekončí:

  • Do roku 2023 dosáhne společnost Unilever takového dodavatelského řetězce, který bude zcela nezávislý na odlesňovaných oblastech.
  • Do roku 2030 zavede programy zaměřené na vodní hospodářství ve více než stovce lokalit.
  • Do roku 2030 chce společnost dosáhnout naprosté biodegradability všech složek v jejích produktech.

Do roku 2023 dosáhneme dodavatelského řetězce bez odlesňování. Za tímto účelem zvýšíme dohledatelnost a transparentnost používáním nových digitálních technologií, jako je satelitní monitorování, geolokační sledování a blockchain, čímž zrychlíme zapojení drobných zemědělců, změníme přístup k získávání derivátů a budeme významně investovat do zařízení pro frakcionaci derivátů.

Společnost Unilever chce navíc pomoci i s obnovou přírody. Za tímto účelem podpoří novou generaci ekologických farmářů a drobných zemědělců, kteří svým způsobem zemědělství přírodu chrání a pečují o ni. Pro všechny své dodavatele společnost také zavedla průkopnický Kodex regenerativního zemědělství. Tento nový Kodex navazuje na náš stávající Kodex udržitelného zemědělství, který je obecně považován za nejlepší v našem odvětví a obsahuje podrobnosti o zemědělských postupech, které pomáhají se znovuvytvářením kritických zdrojů.

Přidáme se také k iniciativě 2030 Water Resources Group vedené Světovou bankou, abychom přispěli k transformační změně a budování odolnosti v oblasti hospodaření s vodou na klíčových trzích trpících nedostatkem vody, jako jsou Indie, Brazílie, Jihoafrická republika, Vietnam nebo Indonésie.

Abychom dále chránili vodní zdroje, usilujeme také o to, aby byl obsah našich produktů do roku 2030 biologicky rozložitelný, čímž bychom minimalizovali jejich dopad na vodu a vodní ekosystémy. Ačkoli některé ze složek, které v současné době používáme, nemají žádné biologicky rozložitelné alternativy, budeme spolupracovat s partnery na podpoře inovací a nalezení řešení, která nám pomohou dosáhnout našich ambicí.

„S ohledem na aktuální stav planety musíme neprodleně podniknout jasné kroky k tomu, abychom zastavili její poškozování a obnovili její zdraví. Loni jsme nastavili celofiremní plán zabývající se nejviditelnějším environmentálním problémem, který v odvětví spotřebního zboží máme, a to plastovými obaly. Je však nejvyšší čas začít radikálně jednat v celém rozsahu našeho byznysu a všude, kde působíme. Dělat byznys udržitelně a spolupracovat na jeho strukturálních změnách nebylo nikdy akutnější,“ dodává k závazkům Michaela Franeková, ředitelka společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.

R

Vracíme planetě její prosperitu

Globální reakce na Covid-19 nám ukázala, jak rychle jsme jakožto globální společnost schopni jednat. Viděli jsme, kolik dramatických změn můžeme provést, když pochopíme, co je v sázce, a když se lidé spojí s tím, na čem jim opravdu záleží.

I v pokračujícím boji s pandemií musíme zintenzivnit a zrychlit naše snahy o řešení dvou největších výzev, jimž v současnosti čelíme: klimatické krizi a sociální nerovnosti. A k tomu je potřeba úsilí nás všech. Ne pouze států, firem a nevládních organizací. Ale každého obyvatele planety Země.

Pokud vám záleží na rozvoji lidstva a ochraně zdrojů na Zemi, musíte na klimatickou změnu reagovat se vší vážností.

Prostřednictvím našich nových závazků chceme pro obnovu prosperity naší planety dělat ještě více. A pokud si někdo myslí, že to není smysluplná ambice, zeptali bychom se jen…

Na jaké planetě žijete?