Přeskočit na Obsah

Nové závazky společnosti Unilever pro naši planetu

Publikováno:

Dneškem začínáme plnit řadu ambiciózních nových závazků a opatření v boji proti změně klimatu, na ochranu a obnovu přírody a zachování zdrojů pro budoucí generace.

Forest river

Před pěti měsíci se pozornost celého světa zaměřila na nemoc Covid-19. A právem. Šlo, respektive jde, o životy. Celosvětová pandemie ovšem upozadila téma ještě větší a stále přítomné hrozby pro celou lidskou populaci: téma klimatické krize.

Všichni musíme pokračovat v započatém úsilí. Proto společnost Unilever stanovila nová opatření a závazky ke zlepšení prosperity planety skrze ještě rozhodnější kroky v boji proti změně klimatu, na ochranu a obnovu přírody a v zájmu zachování zdrojů pro budoucí generace. Společnost do roku 2039 sníží u všech svých produktů čisté emise na nulu. Bude rovněž podporovat novou generaci farmářů a drobných zemědělců a spolupracovat s nimi, vést programy na ochranu a obnovu lesů, půdy a biodiverzity a bude společně se státy a organizacemi pracovat na zlepšení přístupu k vodě komunitám, které trpí jejím nedostatkem.

S cílem urychlit naplnění těchto opatření budou značky společnosti Unilever společně investovat jednu miliardu euro do nového Fondu na ochranu klimatu a přírody. Prostřednictvím tohoto fondu se v následujících deseti letech přijmou opatření, jež mají největší dopad. Projekty budou směřovat na obnovu krajiny, zalesňování, zachycování uhlíku, na ochranu volně žijících živočichů a ochranu vody. Tyto nové iniciativy navazují na již probíhající skvělou práci. Například značka Ben & Jerry's podporuje iniciativu na snížení emisí skleníkových plynů z mléčných farem a Knorr podporuje zemědělce v udržitelnějším pěstování surovin.

Alan Jope, globální ředitel společnosti Unilever, k závazkům dodává: „Zatímco se svět vypořádává s ničivými dopady pandemie Covid-19, nesmíme zapomínat, že nás všechny i nadále ohrožuje klimatická krize. Změna klimatu, degradace přírody, úbytek biodiverzity, nedostatek vody – všechny tyto problémy jsou propojeny a musíme je řešit současně. Přitom si musíme uvědomit, že klimatická krize nedopadá pouze na životní prostředí, ale i na způsob našeho života a práce. Jakožto firma si uvědomujeme naši zodpovědnost a chceme napomoci k řešení této krize – jako společnost i prostřednictvím našich značek.“

Boj se změnou klimatu

Nové závazky společnosti Unilever staví na vědeckých poznatcích a zahrnují tyto body:

  • Do roku 2030 nebude produkce firmy Unilever vytvářet jakékoliv uhlíkové emise. Uhlíkovou stopu vytvářenou v průběhu životního cyklu produktů, sníží Unilever o polovinu.
  • Do roku 2039 chce společnost Unilever snížit na nulu všechny emise spojené se svými produkty, a to v celém jejich životním cyklu.

Abychom tohoto cíle dosáhli 11 let před datem stanoveným Pařížskou dohodou, musíme spolupracovat s partnery v celém hodnotovém řetězci a společně snižovat množství emisí skleníkových plynů. Dáme proto přednost budování partnerství s dodavateli, kteří se zavázali dodržovat vlastní cíle založené na vědeckých poznatcích.

Věříme, že se akcelerátorem v globálním závodě vstříc nulovým emisím stane transparentnost ohledně uhlíkové stopy. Naší ambicí je informovat o uhlíkové stopě každého produktu, který prodáváme. Za tímto účelem vytvoříme systém, v němž budou naši dodavatelé na každé faktuře uvádět uhlíkovou stopu poskytnutého zboží a služeb. Zároveň budeme vytvářet partnerství s dalšími firmami a organizacemi a standardizovat shromažďování, sdílení a poskytování těchto dat.

Feature image - How we will improve the health of our planet

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Řešení klimatické nouze

Zachováme naše cíle založené na vědeckých poznatcích, tj. do roku 2030 nebudou naše vlastní operace produkovat žádné emise uhlíku a uhlíková stopa našich produktů v celém hodnotovém řetězci se sníží na polovinu.

Vzhledem k rozsahu klimatické krize na sebe bereme další závazek: do roku 2039 snížíme u všech našich produktů čisté emise na nulu – od zdrojů materiálů, které používáme, až po prodejny našich produktů. To je 11 let před datem stanoveným Pařížskou dohodou, rokem 2050.

Dosažení tohoto agresivního cíle dekarbonizace bude také vyžadovat v hodnotovém řetězci takovou úroveň transparentnosti, jakou dnes nenajdeme. Na cestě k čisté nule je naší ambicí informovat o uhlíkové stopě každého produktu, který prodáváme.

Photo by Unilever employee, Beatriz Slikta

Péče o naše lesy

Za účelem efektivního zvládání klimatické krize musíme rovněž chránit ekosystémy s vysokými zásobami uhlíku, jako jsou lesy, rašeliniště a tropické deštné lesy, které jsou zásadní pro plnění cílů stanovených Pařížskou dohodou.

Již více než deset let vedeme naše odvětví v oblasti udržitelných postupů při získávání zdrojů a naše komodity pocházející z lesů jsou certifikovány podle celosvětově uznávaných standardů jako trvale udržitelné.

Jsme ale přesvědčeni, že pro ukončení odlesňování si musíme stanovit ještě vyšší cíle. A zavázali jsme se do roku 2023 dosáhnout dodavatelského řetězce bez odlesňování.

Společně s průmyslovými subjekty, nevládními organizacemi a státy budeme chránit další důležité oblasti s vysokou hodnotou z hlediska ochrany přírody a s vysokými zásobami uhlíku (ty, které zachycují uhlík z atmosféry a ukládají ho), u nichž hrozí přeměna na ornou půdu. Bez ochrany může dojít k devastujícím dopadům na přírodní stanoviště.

Photo by Unilever employee, Attaporn Somboon

Obnova přírody

Chystáme se také pomáhat při obnově přírody a ochraně přírodních zdrojů planety Země pro budoucí generace.

Řada let práce podle nejvyšších udržitelných zemědělských standardů pomohla chránit lesy a biodiverzitu, stabilizovat degradaci půdy a zachovat kvalitu vody. Chránit a zachovávat ale nestačí. Musíme také prosazovat postupy regenerativního zemědělství, které kladou důraz na obnovu zdraví půdy, ochranu vody a přístup k ní, aktivní zvyšování místní biodiverzity a regeneraci lesů a dalších typů krajiny zásadních z hlediska uhlíkového hospodaření.

Za tímto účelem budeme podporovat novou generaci farmářů a drobných zemědělců, aby chránili a obnovovali své prostředí.

Mezi iniciativy, které povedeme, patří zajišťování zákonných práv k půdě, agronomické vzdělávací programy, přístup k financím a finanční inkluze a rozvoj restorativních postupů. Tento integrovaný přístup zlepší život drobných farmářů.

Pro všechny svoje dodavatele rovněž zavádíme nový kodex regenerativního zemědělství. Ten bude obsahovat podrobnosti o zemědělských postupech, které pomáhají obnovovat kritické zdroje: půdu, vodu a biodiverzitu. Stejně jako u kodexu udržitelného zemědělství v minulosti zpřístupníme tento kodex všem organizacím, pro které by mohl být užitečný. Naším cílem je provádět změny v celém odvětví.

Photo by Unilever employee, Per-Alexander Charwat

Ochrana vody

V rámci našich ambicí ochrany a obnovy přírody zvýšíme úsilí v oblasti ochrany vody. Nedostatkem vody je postiženo již 40 % světové populace a více než 2,1 miliardy lidí konzumuje nebezpečnou pitnou vodu. Zásobování vodou se bude i nadále zhoršovat a klimatická změna se projeví na kvalitě a dostupnosti vody po celém světě.

Do roku 2030 zavedeme programy vodního hospodářství pro místní komunity ve 100 lokalitách, které mají problémy s vodou. Za tímto účelem využijeme poznatků z programu Prabhat v Indii, který zajišťuje, aby lidé v našich areálech a kolem nich měli i za klimatické krize přístup k vodě.

Program přistupuje k hospodaření s vodou z hlediska komunity a jeho cílem je nejen pomoci zemědělcům v sezoně pěstování, ale řeší i základní lidskou potřebu snadného přístupu k bezpečné a čisté vodě.

Přidáme se také k iniciativě 2030 Water Resources Group vedené Světovou bankou, abychom přispěli k transformační změně a budování odolnosti v oblasti hospodaření s vodou na klíčových trzích trpících nedostatkem vody, jako je Indie, Brazílie, Jihoafrická republika, Vietnam nebo Indonésie.

Photo by Unilever employee, Amrutash Nanda P

Ochrana a obnova přírody

V rámci Unilever plánu udržitelného rozvoje (USLP) dosáhla společnost Unilever během deseti let stavu, v němž získává 89 % surovin ze zdrojů, certifikovaných celosvětově uznávanými standardy jako trvale udržitelné. V rámci USLP Unilever také dlouhodobě podporoval programy, zabývající se kvalitou vody a riziky spojenými s vodou v oblastech, kde má své výrobní závody. Snahy společnosti v těchto oblastech těmito kroky nekončí:

  • Do roku 2023 dosáhne společnost Unilever takového dodavatelského řetězce, který bude zcela nezávislý na odlesňovaných oblastech.
  • Do roku 2030 zavede programy zaměřené na vodní hospodářství ve více než stovce lokalit.
  • Do roku 2030 chce společnost dosáhnout naprosté biodegradability všech složek v jejích produktech.

Do roku 2023 dosáhneme dodavatelského řetězce bez odlesňování. Za tímto účelem zvýšíme dohledatelnost a transparentnost používáním nových digitálních technologií, jako je satelitní monitorování, geolokační sledování a blockchain, čímž zrychlíme zapojení drobných zemědělců, změníme přístup k získávání derivátů a budeme významně investovat do zařízení pro frakcionaci derivátů.

Společnost Unilever chce navíc pomoci i s obnovou přírody. Za tímto účelem podpoří novou generaci ekologických farmářů a drobných zemědělců, kteří svým způsobem zemědělství přírodu chrání a pečují o ni. Pro všechny své dodavatele společnost také zavedla průkopnický Kodex regenerativního zemědělství. Tento nový Kodex navazuje na náš stávající Kodex udržitelného zemědělství, který je obecně považován za nejlepší v našem odvětví a obsahuje podrobnosti o zemědělských postupech, které pomáhají se znovuvytvářením kritických zdrojů.

Přidáme se také k iniciativě 2030 Water Resources Group vedené Světovou bankou, abychom přispěli k transformační změně a budování odolnosti v oblasti hospodaření s vodou na klíčových trzích trpících nedostatkem vody, jako jsou Indie, Brazílie, Jihoafrická republika, Vietnam nebo Indonésie.

Abychom dále chránili vodní zdroje, usilujeme také o to, aby byl obsah našich produktů do roku 2030 biologicky rozložitelný, čímž bychom minimalizovali jejich dopad na vodu a vodní ekosystémy. Ačkoli některé ze složek, které v současné době používáme, nemají žádné biologicky rozložitelné alternativy, budeme spolupracovat s partnery na podpoře inovací a nalezení řešení, která nám pomohou dosáhnout našich ambicí.

„S ohledem na aktuální stav planety musíme neprodleně podniknout jasné kroky k tomu, abychom zastavili její poškozování a obnovili její zdraví. Loni jsme nastavili celofiremní plán zabývající se nejviditelnějším environmentálním problémem, který v odvětví spotřebního zboží máme, a to plastovými obaly. Je však nejvyšší čas začít radikálně jednat v celém rozsahu našeho byznysu a všude, kde působíme. Dělat byznys udržitelně a spolupracovat na jeho strukturálních změnách nebylo nikdy akutnější,“ dodává k závazkům Michaela Franeková, ředitelka společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.

Rise for Climate march in San Francisco

Vracíme planetě její prosperitu

Globální reakce na Covid-19 nám ukázala, jak rychle jsme jakožto globální společnost schopni jednat. Viděli jsme, kolik dramatických změn můžeme provést, když pochopíme, co je v sázce, a když se lidé spojí s tím, na čem jim opravdu záleží.

I v pokračujícím boji s pandemií musíme zintenzivnit a zrychlit naše snahy o řešení dvou největších výzev, jimž v současnosti čelíme: klimatické krizi a sociální nerovnosti. A k tomu je potřeba úsilí nás všech. Ne pouze států, firem a nevládních organizací. Ale každého obyvatele planety Země.

Pokud vám záleží na rozvoji lidstva a ochraně zdrojů na Zemi, musíte na klimatickou změnu reagovat se vší vážností.

Prostřednictvím našich nových závazků chceme pro obnovu prosperity naší planety dělat ještě více. A pokud si někdo myslí, že to není smysluplná ambice, zeptali bychom se jen…

Na jaké planetě žijete?

Zpět nahoru