Přeskočit na Obsah

Unilever zavede stoprocentně recyklovatelné plasty do svých obalových materiálů

Publikováno:

Praha, 6. února 2017 – Společnost Unilever se zavázala, že do roku 2025 bude možné opětovně využívat, recyklovat nebo kompostovat veškeré její plastové obaly. Dále vyzvala ostatní zástupce spotřebního průmyslu k rychlejšímu postupu v zavádění cirkulární ekonomiky.

Recycling bank

Rozsah výzvy, která stojí před námi

Podle údajů nadace Ellen MacArthur Foundation (EMF) se v celosvětovém měřítku dostane pouhých 14 % obalových plastů do recyklačních center, přičemž plných 40 % končí na skládkách a další třetina zůstává v okolní přírodě. Odhaduje se, že do roku 2050 bude ve světových oceánech plavat více plastů než ryb. Architekt William McDonough, známý jako jeden z hlavních propagátorů myšlenky cirkulární ekonomiky, tvrdí, že přepracování koncepce obalového materiálu od samého základu patří k největším celosvětovým výzvám.

„Problematika optimalizace nakládání s obalovým materiálem a plasty je natolik aktuální a důležitá, že všechny zainteresované strany, tedy společnosti, dodavatelé, výrobci, obchodníci, zákazníci i spotřebitelé, by měly začít spolupracovat. Měli bychom vytvářet a sdílet takové hodnoty, které budou ku prospěchu také budoucím generacím,“ uvedl McDonough.

Zacházení s plastovým obalovým materiálem jako s cenným zdrojem je klíčem k dosažení tzv. Cílů udržitelného rozvoje, konkrétně SDG 12 s názvem Odpovědná výroba a spotřeba a s ním souvisejícím přechodem od spotřeby typu „vezmi – využij – odhoď“ ke koncepci plně cyklického hospodaření.

Společnost Unilever se v zájmu urychlení transformace toku světových obalových materiálů zavázala:

  • do roku 2025 zajistit, že její plastové obalové materiály bude možné opětovně využívat, recyklovat nebo kompostovat;
  • prodloužit členství v Ellen MacArthur Foundation o další tři roky, připojit se k její iniciativě „nového hospodaření s plasty“ (New Plastics Economy) a podporovat ji, přičemž do roku 2020 v rámci tohoto závazku také uveřejní úplný seznam všech plastů obsažených v obalových materiálech používaných společností Unilever, s cílem přispět k vytvoření protokolu o plastech v tomto průmyslovém odvětví;
  • investovat do ověření účinnosti technologického řešení recyklace sáčků vyrobených z několikavrstvého materiálu, a to především v pobřežních oblastech, ve kterých v největší míře hrozí nebezpečí úniku plastů do oceánu, a poskytnout toto řešení k využití dalšími účastníky tohoto průmyslového odvětví.

Všichni v průmyslovém odvětví musíme dělat více

Unilever se již dříve zavázal snížit do roku 2020 hmotnost obalového materiálu o jednu třetinu a do roku 2025 zvýšit ve svých obalech podíl recyklovaných plastů nejméně o 25 %. Obě tyto iniciativy jsou součástí „Unilever plánu udržitelného rozvoje“ (Unilever Sustainable Living Plan). V roce 2015 společnost splnila závazek vyvézt 0 odpadů na skládku (jedná se o odpady kategorie 0 vzniklé při výrobě svých produktů).

Problematika plastů je v naší společnosti stále ožehavým tématem: „Plastové obalové materiály hrají rozhodující úlohu z hlediska přitažlivosti našich výrobků i jejich bezpečnosti. Přesto je jasné, že pokud chceme nadále čerpat výhody tohoto všestranného materiálu, musíme podniknout nezbytné kroky, abychom zajistili jeho odpovědné a efektivní využití po spotřebě samotného výrobku,“ říká CEO společnosti Unilever Paul Polman, a dodává: „Abychom se tomuto obtížnému úkolu souvisejícímu i s plastovým odpadem v oceánech dokázali postavit, musíme pracovat na systémových řešeních, jež v první řadě zabrání pronikání plastů do vodních toků.“

„Doufáme, že naše závazky podnítí i další účastníky tohoto průmyslového odvětví ke společnému postupu, který zajistí, že veškerý plastový obalový materiál bude plně recyklovatelný i recyklovaný. Zároveň musíme ve spolupráci s partnery na vládní úrovni i dalšími stranami podporovat rozvoj a rozšiřování infrastruktury pro sběr a opětovné zpracování materiálu. Tato infrastruktura je rozhodující z hlediska přechodu k oběhovému hospodářství. V konečném důsledku chceme, aby byl v celém našem průmyslovém odvětví využíván veškerý plastový obalový materiál zcela cyklicky.“

Svým závazkem plnit cíle cirkulární ekonomiky pro plastové obaly přispívá společnost Unilever ke skutečné změně systému. „Je víc než důležité zamýšlet se nad problematikou plastů již od samého začátku. Výrobci by měli zvažovat už samotnou volbu materiálů při navrhování obalů, ale také jejich následné využití po spotřebování produktu,“ uvedla zakladatelka Ellen MacArthur Foundation (EMF) Ellen MacArthur.

Zpět nahoru